Viti 2022

Versioni 022.022

– Shtohet opsioni i likujdimit te faturave te Shitjes / Blerjes nga ambjenti dokumenteve te Arkes / Bankes

 

– Shtohet opsioni i ri “Recepturat e artikullit per Fleten e Prodhimit” me ate te se cilit  perdoruesi mund te perzgjedhe recepturat e prodhimit direkt te Moduli i  Artikullit

– Shtohet opsion per te kopjuar te gjitha dhenat e Fatures se Shitjes (Koka + Trupi i Dokumentit), qe te mund te behen paste ne nje ndermarrje tjeter

 

– Aplikohen ndryshimet e kerkuara ligjore (Prill 2022) per llogaritjen e TAP (Tatimet mbi te ardhurat personale) sipas ligjit Nr.113/2021
 

– Shtohet logjika e Tatimit ne Burim per legjislacionin Kosove, rasti i qiradhenies (tatimi ne burim (9% e vleres pa tvsh) eshte paguar nga klienti dhe duhet t’i zbritet shitjes)

 

– Ne Fature Blerje Importi me artikuj te thjeshte (mallra) kontabilizohen disa llogari analitike te 375, jo vetem nje

 

– Ne modulin e “Importit te te dhenave” shtohen opsionet:

 

   a.”Importo Artikuj”
   b.”Importo Kliente”
   c.”Importo Furnitore”
   d. Importo Artikujt e Perbere
   e. Importo Asete
 

– Ne modulin “Historiku i Ndryshimeve te Entiteve”, shtohet opsioni “Historiku i ndryshimeve te Furnitorit”

 

– Shtohet opsion per kontrollin e Arkes qe mos te kaloje me gjendje negative

 

– Ne Bilanc Mobile shtohet opsion i ri per te zgjedhur disa artikujt ne grup gjate rejistrimit te Porosi Shitje ose Fature Shitje

Raportet

– Ndryshim i “Pasqyra e te Ardhura – Shpenzime – PASH” sipas kerkesave te reja ligjore Kosove

 

– Ndryshim i “Pasqyra e pozites financiare- Bilanc”  sipas kerkesave te reja ligjore Kosove

 

– Shtohet raport i ri “Marzhi sipas klienteve”

 

– Shtohet opsioni/butoni “Shfaq Kartelen”, te raporti kontabilitetit: Gjendja e llogarive sipas monedhave
Free Web Hosting